ลูกจ้างประจำ (สพม.สพ.)

นายสำเริง ขาวขำ
พนักงานขับรถ