ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดเวลา
ออนไลน์ Stay at Home ฝ่ายบริหารวิชาการ