กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0895085036
อีเมล์ : nantiya_851@yahoo.com

นายจักรพันธ์ุ จิตรเพ็ชร์
ครู
เบอร์โทร : 0989945501
อีเมล์ : taydimaru@gmail.com