ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจักรพันธ์ุ จิตรเพ็ชร์
ครู คศ.1