ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปนดา เพ็งรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษปศร กาฬภักดี
ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ บุญเกิด
ครูผู้ช่วย