กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปนดา เพ็งรักษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 080-6183998
อีเมล์ : pinganthai.12@gmail.com

นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0871669979
อีเมล์ : pakornsit@borkruwittaya.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุษปศร กาฬภักดี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0858668829
อีเมล์ : ke_sorn08@hotmail.com