ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (โรงเรียน)

นางสาววรรัตน์ ภุผา
เจ้าหน้าที่บัญชี
เบอร์โทร : 0806183998
อีเมล์ : wora1889@gmail.com

นายอนันตพร จันทรพักดี
นักการภารโรง