ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมหมาย ศรีสุข
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา ณ พัทลุง
ครู คศ.1