ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ภูผา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู คศ.3

นางปิยะมาศ ดวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวกัญญา จันทรา
ครู คศ.3