ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า พวงมาลี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา วังทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธ แสงทองดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ หาญทนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายหลวง บุญชูตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช สุเมธาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ พลายโถ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2563