ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกราช พาชัย
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์
ครู คศ.1

นายณัชพล กาฬภักดี
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์
ครู คศ.1

นางธัญญาเรศ จุลปานนท์
ครู คศ.1