กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0866041660
อีเมล์ : benneewa@hotmail.com

นายเอกราช พาชัย
ครู
เบอร์โทร : 0918675495
อีเมล์ : ekk19197@hotmail.com

นางสาวอรอุมา นิ่งกลาง
ครู
เบอร์โทร : 0822332340
อีเมล์ : waru06@hotmail.com

นางสาวณัฐธิดา สัญชานันท์
ครู
เบอร์โทร : 0995623352
อีเมล์ : natthida_san@borkruwittaya.ac.th

นายณัชพล กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์
ครู
เบอร์โทร : 0867897373
อีเมล์ : krukwan@borkruwittaya.ac.th

นางธัญญาเรศ จุลปานนท์
ครู
เบอร์โทร : 0613896766
อีเมล์ : Tanyares@borkruwittaya.ac.th