กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุนันทา พันธุมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมนัส อ่อนสำลี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0810099228
อีเมล์ : manat@borkruwittaya.ac.th