ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายก้องภพ ธัญญเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา แก้วเปี่ยม
ครูผู้ช่วย