ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสรยุตต์ จุลปานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1