คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย จันทร์ใหม่มูล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายพยนต์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาม กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายรินทร์ สุขยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎากรณ์ ทองไพรวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุขุมปัญญากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายณัชพล กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0898369323
อีเมล์ : bknatchaphon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธง กาฬภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิต ผลวัฒนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบัติ หลีนุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิตธร เพ็งสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุรินทร์ สีวันนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหาร